Хостинг
Общи условия за хостинг услуги

Общи условия за използване на услугата “Виртуален Сървър”

(Managed VPS)

Моля прочетете подробно описаните по-долу условия, тъй като след приемането им, Вие сключвате договор с доставчик на виртуален сървър, който се менажира от фирма “Уеб Титани” ЕООД,  и за Вас възникват определени права и задължения, подчинени на посочените по-долу правила.

 1. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между “Уеб Титани” ЕООД, гр. Бургас, ул. “Константин Величков” № 71А, ЕИК 204956567, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на предоставяната от него услуга по предоставяне и поддръжка на управляем виртуален сървър, наричани по-долу Услугите.

Чл. 2. (1) Managed VPS e хостинг услуга (наричана по-долу за краткост Managed VPS), при която Ползвателят получава виртуално отделен, независим сървър, поддържан от Доставчика;

(2) Ползватели на Услугата са единствено юридически лица, които сключват договор с Доставчика и желаят да използват услугата Managed VPS за осъществяване на своята професионална или търговска дейност. Ползвателите са  юридически лица, представлявани от законните им представители или надлежно упълномощени лица.

(3) Собственик е юридическото лице, извършило първото плащане за услугата Managed VPS, на което е издадена фактура за това плащане. Ако първото плащане не е извършено от юридическо лице, собственик е физическото лице за контакт, посочено в създадения профил за използване на Managed VPS;

(4) Услугите по тези общи условия включват и услугите по администриране и техническа поддръжка на виртуалния сървър, мониторинг и поддържане на бекъп на съдържанието.

II. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 3. Информация съгласно Закона за електронната търговия:

 1. Наименование на Доставчика: “Уеб Титани” ЕООД
 2. Седалище и адрес на управление: ул.”Константин Величков” 71 А, ет.6
 3. Адрес за упражняване на дейността: гр.Бургас, ул.”Константин Величков” 71 А, ет.6
 4. Данни за кореспонденция: гр. Бургас, ж.к. Лазур, бл.6, вх.А, ет., Email: office@webtitan.bg, тел: 0893449953 и 0878108676;
 5. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 204956567.

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГАТА

Чл. 4. Услугата, предоставена от Доставчика на Ползвателя, включва следното:

4.1. Осигуряване на денонощна техническа поддръжка на виртуалния сървър;

4.2. Гарантиране на ресурс, който не се споделя с други клиентски приложения;

4.3. Осигуряване на денонощен мониторинг и реакция при възникнали проблеми;

4.4. Регулярно архивиране (бекъп) на съдържанието на сървъра, съобразно политиките на Доставчика, достъпни на адрес: https://webtitan.bg/politika-za-managed-vps/

Чл. 5. (1) Доставчикът предоставя, а Ползвателите използват Услугата, съгласно параметрите на предлаганата услуга.

(2) Доставчикът предоставя Услугата в рамките на добросъвестното, разумно и приетото в практиката и обичаите потребление. Доставчикът обявява примерно изброяване на недобросъвестното ползване и технически и софтуерни ограничения на Услугата в Политиките.

(3) В случай на установяване на отклонение от ползването съгласно ал. 2, Доставчикът има право временно или постоянно да ограничи или прекрати предоставянето на услугата.

IV. ЦЕНА НА УСЛУГАТА

Чл. 6. (1) Доставчикът предоставя Услугата срещу възнаграждение, дължимо от Ползвателя което е фиксирано на месечна база и е реално базирано на параметрите на предлаганата услуга.

Чл. 7. (1) Ползвателят заплаща цената на услугата в началото на всеки абонаментен период.

(2) Доставчикът потвърждава получаването на първото плащане чрез активиране на услугата, а последващите плащания чрез удължаване на срока за ползването й.

(3) За извършване на плащането за услугата, Доставчикът следва да издаде електронна фактура на името на лицето, което следва да плати услугата и да я изпрати на посочената от него електронна поща или при липса на такава – на електронната поща, посочена от Ползвателя. Независимо от извършването на плащане и издаване на фактура, страна по този договор и титуляр на правата върху хостинг услугата е Собственикът.

V. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА

Чл.8 Доставчикът осигурява свързаност на сървъра към Интернет и изправност на техническото оборудване.

Чл.9 Доставчикът предоставя на Ползвателя възможност за използване на самостоятелна електронна пощенска услуга.

Чл.10. (1) Ползвателят има право да използва Услугата добросъвестно и по предназначение.

Чл.11 Ползвателят се задължава да не използва Услугата за следното:

 • За публикуване, разпространяване или предоставяне по всякакъв начин, данни, съобщения, текст, компютърни файлове или други материали, които, противоречат на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите условия, Интернет етиката или добрите нрави и които нарушават правата на трети лица като:
  • Авторски права или сродни на тях права, запазени марки, патент или други права на интелектуална собственост, право на собственост, както и всякакви други имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица;
  • представляващи търговска, служебна или лична тайна или друга конфиденциална информация;
 • За публикуване, разпространение или предоставяне софтуер или други компютърни файлове, които съдържат вируси или други рискови програми или техни компоненти.
 • За публикуване или трансфер на порнографски и нелегални материали.
 • За Публикуване на данни, съобщения, текст, компютърни файлове или други материали съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека, пропагандиращи дискриминация, проповядващи фашистка, расистка или друга недемократична идеология, чието съдържание нарушава права или свободи на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, призоваващи към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление и т.н.

Чл. 12. (1) С оглед повишаване качеството на Услугата, извършване на профилактика, отстраняване на повреди и други свързани с това дейности, Доставчикът има право временно да ограничи или преустанови предоставянето на услугата.

(2) В случаите по ал. 1, Доставчикът е задължен своевременно да възстанови предоставянето на услугата след отпадане на обстоятелството, което е причина за преустановяването.

Чл.13 Ползвателят има право да прекрати този договор с едностранно изявление до Доставчика в срок до 30 дни, считано от промяната на характеристиките на услугата от страна на Доставчика.

Чл.14 Доставчикът предоставя техническа поддръжка на Ползвателите на услугата.

Чл.15 (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

Чл.16 (1) Във всеки момент преди, по време или след предоставяне на Услугата, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

VI. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 17. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на услугата.

(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.

(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпратени на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията за използване на Услугата. Ползвателят на услугата се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл.18. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес https://webtitan.bg/hosting-uslugi-obshti-usloviq/ заедно с всички допълнения и изменения в тях.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 19. Договорът за предоставяне на Услугата се прекратява:

 • с изтичане на срока на договора;
 • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 • при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

Чл. 20. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставените услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, Политиките, приети от Доставчика, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила за използване на услугата “Managed VPS”.

VIII. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 21. (1) В случай, че Ползвателят прекрати предсрочно настоящия договор, Ползвателят дължи на Доставчика неустойка в размер на дължимото възнаграждение за оставащия период на договора.

(2) Ако Доставчикът е получил цялата сума за срока на договора, възнаграждението платено от Ползвателя се приема за обезщетение на Доставчика за предсрочно прекратяване на договора.

(3) В случай че настоящият договор бъде едностранно прекратен от Доставчика поради виновно неизпълнение на задълженията на Ползвателя, последният дължи на Доставчика неустойка в размер на дължимото възнаграждение за оставащия период на договора.

Чл. 22. В случай на виновно неизпълнение на задълженията на Ползвателя за предоставяне на Услугата, Доставчикът има право на неустойка в размер на дължимото възнаграждение за оставащия период на договора.

Чл. 23. В случай на постъпване на оплакване от трето лице за използване на услугата в нарушение на законови разпоредби, правилата на морала или разпоредбите на тези общи условия, страните се съгласяват, че Доставчикът има право временно да ограничи предоставянето на услугата или достъпа до информацията на Ползвателя до изясняване на случая.

Чл. 24. Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост и (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора.

Чл. 25. Доставчикът не носи отговорност в случай на невъзможност да предоставя свързаност или функциониране на техническото оборудване през определен период от време поради непреодолима сила, случайни събития, проблеми в интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл. 26. (1) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.

(2) Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Ползвателят в процеса на използване или неизползване на Услугата.

(3) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което Услугата не е била предоставена на Ползвателя на основание чл. 25.

Чл. 27. (1) Доставчикът не носи отговорност в случаи на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване, чрез което се предоставя услугата и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация, промяна на публикувана на сайтовете на Ползвателя информация и други сходни последствия.

(2) Доставчикът не носи отговорност в случай на предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни или параметри на Услугата, настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателя.

Защита на личните данни

Чл. 28 (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (GDPR) и Закона за защита на личните данни.

(2) Доставчикът обработва личните данни на Ползвателите на основание чл. 6, ал. 1, б. “б” от GDPR – обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът е страна.

(3) Доставчикът е публикувал информацията относно личните данни, които обработва и целите, за които те се обработват, както и цялата изискуема информация съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (GDPR) в Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни, достъпна на адрес https://webtitan.bg/politika-za-obrabotvane-na-lichni-danni/, с която Ползвателят декларира с приемането на тези общи условия, че се е запознал и е съгласен.

(4) При предоставяне на услугата Доставчикът действа единствено по инструкция на Ползвателя на услугата и само доколкото може да има контрол върху личните данни, които ползвателят обработва. Договорът за използване на услугата и използването на нейните функции и възможности са направени достъпни от Доставчика като част от услугата представляват изчерпателно и изрично инструкциите на ползвателя на услугата към задълженото лице (доставчика на услугата). В този смисъл, Доставчикът (доставчикът на услугата) няма контрол върху съдържанието и данните, които ползвателят на услугата избира да зареди в услугата (включително ако тези данни включват или не лични данни. В този случай Доставчикът няма роля в процеса на вземане на решение дали ползвателят използва услугата за обработка на личните данни, за какви цели и дали същите са защитени. Съответно, отговорността на Доставчика в този случай се ограничава до 1) съобразяване с инструкциите на ползвателя на услугата съгласно и както е описано в договора за предоставяне на услугата и 2) предоставянето на информация за услугата и функционалностите чрез нейния интерфейс. В настоящия случай на предоставяне на хостинг услуги от Доставчика, Доставчикът няма контрол и няма отговорност за личните данни, които ползвателят на услугата обработва.

(5) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

IX. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.29. (1) Ползвателят и Доставчикът се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

(2) Ползвателят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

Чл. 30. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл. 31. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 32. Всички спорове, породени от тази общи условия или отнасящи се до тях, ако не могат да бъдат уредени по приятелски начин между Доставчика и Ползвателя чрез преговори, ще бъдат отнасяни за решаване от Арбитражния съд при Българската Търговско-Промишлена палата, съобразно неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения, като приложимо ще бъде българското право.

Чл. 33. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България и Политиките.

Чл. 34. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 22 Октомври 2020 г

Чл. 36. Политиките за ползване на услугата “Управляем виртуален сървър (Managed VPS) са обявени на адрес: https://webtitan.bg/politika-za-managed-vps/

Политика за използване на бисквитки

Cookies (бисквитки) – малки текстови файлове, чрез инсталирането на които, Уеб Титани ЕООД осигурява най-добра възможност за ползване на уебсайта си, чрез съхраняване на информация за потребителите, възстановяване на информацията за потребителя, проследяване на действия, идентификация и други сходни дейности, например съхранение на информация за услугите, от които се интересува потребителя, с цел предоставяне на подходяща информация при посещението му на Уебсайта.

Уеб Титани ЕООД има право, но не и изрично задължение да използва и/или инсталира бисквитки (cookies) с цел проследяване действията му и предоставяне на релевантна информация.